Polityka prywatności


Polityka prywatności Polityka Prywatności z dnia 17.11.2020.

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu Swietna-pozyczka.pl, zwanego dalej Serwisem, jest skierowana do Użytkowników Serwisu, zwanych dalej Użytkownikami, i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych,
prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych.

2. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Serwisu.

3. Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem: https://pozyczyc.pl/regulamin

4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu, a znajdujące się w nim definicje mają zastosowanie do Polityki, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce
zdefiniowane inaczej.

5. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) jest Usługodawca, tj. Loando Direct sp z o. o. z siedzibą na ul. Prosta 68, 00-838 w Warszawie, NIP 7010588866, REGON 364737833, KRS: 0000624003 e-mail: kontakt@pozyczyc.pl

6. Polityka prywatności określa zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników, możliwości uzyskiwania dostępu do nich, sposoby ich wykorzystania oraz politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.

Zbierane dane

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach
cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają m.in. takie informacje, jak nazwa strony internetowej, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

3. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskuje do nich dostęp, jest operator Serwisu pozyczyc.pl z siedzibą w Warszawie.

4. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika;

b. optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu poprzez rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c. tworzenia statystyk;

d. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu.

5. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies sesyjne i stałe. Cookies sesyjne są tymczasowo przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies stałe są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. niezbędne pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;

c. wydajnościowe pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d. funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Serwisu;

e. reklamowe pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę plików lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców i partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies jest dostępnych pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w pomocy przeglądarki internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Loando Direct sp z o. o. z siedzibą na ul. Prosta 68, 00-838 w Warszawie, NIP 7010588866, REGON 364737833, KRS: 0000624003 e-mail: kontakt@pozyczyc.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

-. bezpłatnej analizy finansowej, świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz marketingu produktów lub usług przez Administratora oraz przekazania ich bankom, firmom pożyczkowym na podstawie mojej zgody wyrażonej poprzednio podczas podawania danych osobowych na stronie internetowej swietnapozyczka.pl (podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO), a okres przetwarzania danych we wskazanym celu wynosił będzie 5 lat od daty ich przekazania

- niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO), a okres przetwarzania danych we wskazanym celu wynosił będzie 5 lat od daty ich przekazania - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO). Obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora jest w szczególności obowiązek rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji

– okres przetwarzania danych w tym przypadku wynosi 5 lat od daty incydentu.

- ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest konieczność przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych (okres przetwarzania 5 lat od daty realizacji czynności), windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności (okres przetwarzania 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność powstała) 4. odbiorcami danych osobowych mogą być banki i firmy pożyczkowe: Alior Bank S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Millennium S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Citi Handlowy, Credit Agricole Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., PKO Bank Polski S.A., PROFI CREDIT Polska S.A., Provident Polska SA, Money.pl Sp. Z o.o., Santander Consumer Bank S.A., Deutsche Bank AG, ING Bank Śląski SA, Loan Me Sp. Z.o.o., Capital Service SA, a także podmioty świadczące usługi hostingowe Home.pl (tj. przechowywania danych na zewnętrznych serwerach) oraz informatyczne 5. na podstawie art. 15 – 21 RODO osoba fizyczna, która przekazała dane osobowe, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu. 6. na podstawie art. 77 osoba, która przekazała swoje dane osobowe, posiada prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO 7. osobie przekazującej dane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 8. podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, ale jest warunkiem skorzystania z usług Administratora, a niepodanie wymaganych danych spowoduje, że nie będzie możliwe skorzystanie z usług serwisu Swietna-pozyczka.pl 9. przechowywanie danych na zewnętrznych serwerach odbywa się we współpracy ze sprawdzonym dostawcą hostingu Home.pl S.A. 10.

3. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ich poprawienie lub usunięcie należy zwrócić się do administratora: Loando Direct Sp zoo – na adres kontakt@pozyczyc.pl lub listownie na adres: ul. Kotańskiego 8/3, 11-011 Olsztyn.

Zakres gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych zależy od zakresu zgody udzielonej przez Użytkownika Serwisu.

2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację i kontakt z nim, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer PESEL, kod
pocztowy. Podanie innych danych jest dobrowolne.

3. W przypadku niektórych usług i produktów konieczne może być podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takiej sytuacji zakres niezbędnych danych zostanie wskazany jednocześnie z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania Użytkownika w usłudze lub produkcie.

Środki ochrony danych osobowych

1. Informacje o Użytkowniku są przetwarzane przez Serwis przy zachowaniu środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych.

2. Zbiór danych osobowych użytkowników Serwisu jest traktowany jako baza danych osobowych i podlega zgłoszeniu do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany Polityki

1. Serwis jest uprawniony do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia:

a. okoliczności Siły Wyższej,

b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

c. zmiany oferty Serwisu dotyczącej usług, z
zastrzeżeniem, że zmiana Polityki Prywatności ma na celu dostosowanie jej treści do oferty i jej warunków.

2. Serwis powiadamia Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki poprzez informację na stronie serwisu wraz z publikacją nowej Polityki.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów, niż Serwis, które zostały zamieszczone komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.

2. Serwis nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, których skutkiem przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce Prywatności.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Kontakt

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres Serwisu: kontakt@pozyczyc.pl.

Postanowienia końcowe

1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 17.011.2020.

Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.